چگونگی ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

برای انجام موضوعاتی مانند فعالیتهای عمرانی، صنعتی، سرمایه گذاری مانند پولی و بانکی مناسب است ثبت شرکت سهامی عام انجام بدهیم.
در واقع برخی فعالیتها آنچنان مهم و ضروری است که در شرکتهایی با سرمایه کم و اساسنامه محدود قابلیت اجرایی ندارد.
مهم ترین خصیصه و ویژگی شرکتهای سهامی عام آن است که بخشی از سرمایه را مردم تامین می کنند.
شرکتهای سهامی عام با تامین بخشی از سرمایه توسط مردم به آنها سود می دهند و مردم را در توسعه نقش آفرین می کنند.

شرکت که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند سهامی عام است.
باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق،اطلاعیه، اگهی شرکت  خوانا قید شود.
سرمایه تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.
در هر زمان مبلغ سرمایه کمتر شود باید به روش مشخص شده در قانون سرمایه افزایش یافته یا تامین شود.
در صورتی که سرمایه به پنج میلیون ریال نرسد باید شرکت تبدیل شود به نوع دیگر یا منحل شود.
هر سهامدار که ذی نفع در شرکت است می تواند انحلال به دلیل کم شدن سرمایه را بخواهد.

شرکت سهامی عام به چه شرکتی اطلاق می شود؟

شرکت سهامی عام به چه شرکتی اطلاق می شود و چه تفاوتی بین این نوع از شرکت و سایر شرکتها وجود دارد؟ باید بدانید کارامد ترین نوع شرکتها، شرکت سهامی عام می باشد.
زیرا شیوه سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه در آن برای سرمایه های کلان مناسب است.

نه تنها برای سرمایه های کلان مناسب است بلکه برای فعالیتهای مهم مانند شرکتهای سرمایه گذاری شرکتهای بورسی نیز مناسب است.
شرکتهایی که سرمایه آنها با پذیره نویسی توسط افرادی غیر از موسسین تامین می شود.
البته اینکه شرکت سهامی عام به چه شرکتی اطلاق می شود در این مقاله مفصلا گفته خواهد شد.

مهلت قانونی ثبت شرکت سهامی عام

مهلت قانونی ثبت شرکت سهامی عام بعد از صدور مجوز از بورس و سازمان ثبت شش ماه می باشد.
در واقع باید پس از دوره زمانی که برای پذیره نویسی مشخص می شود ظرف شش ماه اوراق، اسناد و مدارک را به اداره ثبت شرکتها برد برای اخذ آگهی ثبتی آن اقدام نمود.

یکی از مواردی که باید در خصوص مهلت قانونی ثبت شرکت سهامی عام مورد توجه قرار بدهید، مدت زمان محدود آن برای پذیره نویسی است. نمی توانید پذیره نویسی را تا هر زمانی که بخواهیم ادامه دهیم.
بلکه اگر نیاز به تمدید مهلت داریم باید از اداره ثبت شرکتها با ذکر علت درخواست تمدید مهللت نماییم.

شرکت سهامی عام با چه شرایطی تاسیس می شود؟

 1. موسسین شخصا بیست درصد از سرمایه را تعهد نمایند.
 2. حداقل سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس سپرده شود.
 3. اظهارنامه، طرح اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضای موسسین رسیده است به ثبت شرکتها تسلیم شود.
 4. در شرکت سهامی عام فقط بخشی از سرمایه می تواند به صورت غیرنقدی باشد.
 5. آورده غیر نقد چه عین چه مدارک مالکیت آن نزد همان بانک و در همان حساب تودیع شود. تمامی مدارک فوق به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
 6. اداره ثبت شرکتها بر اساس ماده ۱۰ لایحه قانون تجارت پس از تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
 7. اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید قرار می گیرد.
 8. علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند.
 9. مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت.
 10. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید.
 11. نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.
 12. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید.
 13. امضای ورقه سهم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم را نشان می دهد.
 14. پس از انقضای مهلت پذیره نویسی موسسین حداکثر در ظرف یکماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی می کنند.
 15. اگر تعهد سرمایه شرکت (حداقل ٣۵% آن) پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

نقش آفرینی موسسان در تاسیس شرکت سهامی عام

 1. مجمع عمومی پس از بررسی و احراز تامین سرمایه به مقدار کافی اساسنامه شرکت را تصویب می کند.
 2. اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند.
  مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد.
 3. اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران،بازرسان، صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.
 4. چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند.
 5. هزنیه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

برای صدور اجازه پذیره نویسی چه مدارکی لازم است؟

پذیره نویسی یعنی اینکه سرمایه شرکت توسط افراد عادی غیر از موسسین تامین شده.
سهام شرکت را می خرند و به این امر پذیره نویسی گفته می شود.

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه، طرح اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی
 2. گواهی بانک که دلالت بر واریز حداقل سی و پنج درصد سرمایه تعهد شده موسسین می کند.
 3. فتوکپی شناسنامه موسسین
 4. مدارک لازم برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام نزد اداره ثبت شرکتها
 5. دو نسخه از اوراق شرکت شامل: اظهارنامه، اساسنامه، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره
 6. گواهی تامین سرمایه توسط موسسین
 7. مدارک هویتی موسسین و مدیران. ( حداقل تعداد مدیران در سهامی عام ۵ نفر است)
 8. مجوز بورس و اداره ثبت شرکتها در خصوص پذیره نویسی
 9. در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز برای ثبت و فعالیت باشد لازم است مجوز ارائه شود.
  مثلا اگر موضوع بیمه است لازم است مجوز از بیمه مرکزی ارائه شود.

نکات مهم و قابل توجه در خصوص سرمایه شرکت

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است.
حداقل بیست درصد از سرمایه را موسسین باید تعهد کنند.
حداقل سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس قرار بدهند.
بیش از این مبالغ می توان تعهد و تادیه کرد و الباقی آن توسط افراد عادی طی پذیره نویسی تامین می شود.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام دارای مراحلی مجزا از شرکت سهامی خاص می باشد.
یعنی این شرکت مراحلی را دارد که در شرکت سهامی خاص مشاهده نمی کنیم.

 1. تهیه و تکمیل مدارک و ارسال طرح پذیره نویسی به اداره ثبت شرکتها ظرف یک هفته
 2. تعیین تکلیف از طرف اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس در خصوص صدور مجوز پذیره نویسی یک هفته و نیم الی دو هفته زمان لازم دارد.
 3. اقدام به پذیره نویسی و تامین سرمایه بنا بر نظر اداره و در صورت نیاز تمدید آن
 4. حداکثر ظرف یک ماه موسسین باید رسیدگی کنند و با تامین سرمایه و قبول سمت مدیران شرکت تشکیل شود.
 5. پیگیری اداری توسط وکیل ثبتی حدود ده الی دوازده روز کاری زمان می برد تا آگهی تاسیس منتشر شود.
 6. انتشار تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و کثیرانتشار

تشکیل شرکت سهامی عام

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند.
تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود.

نکاتی در مورد تشکیل مجمع عمومی موسس
 • مجمع عمومی موسس، مانند هر مجمع عمومی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.
 • در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند همچنین هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
 • تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس از طریق دادن رای صورت می گیرد.
 • مجمع عمومی موسس توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
 • رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
  ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد.
 • منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
 • یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش موسسان و تصویب آن است.
  تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود.
 • مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیرنقدی موسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود.
 • هر گاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد، این مزایا باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.
 • شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین،مجمع موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.
 • قانونگذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود، از این رو ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد.

 

شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با وکلا و مشاورین حقوقی، موسسه حقوقی دادمهر تماس حاصل بفرمایید.

 

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام