عزل عضو هیات مدیره

اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیات مدیره است. اعضای هیات مدیره دو دسته اند: اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آنها در اساسنامه تعیین می شود.

هیات مدیره مرکب از حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل است.

اولین هیئت مدیره را در ابتدای تشکیل شرکت تعاونی ” اولین مجمع عمومی عادی ” انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.

در این نوشته می خواهیم به نحوه عزل عضو هیات مدیره بپردازیم.

شرایط عزل عضو هیات مدیره

 1. مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، می تواند حتی بدون دلیل هم نسبت به عزل همه یا تعدادی از اعضای هیات مدیره اقدام نماید.
 2. در عزل هیات مدیره شرکتهای سهامی از طریق مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، باید تشریفات قانونی مجمع، رعایت گردد.
 3. عزل عضو هیات مدیره، در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. بنابراین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این حق را دارد که کارآمدی و عملکرد هیات مدیره را مورد بررسی و قرار دهد.
 4. فاصله بین زمان نشر دعوتنامه مجمع عمومی صاحبان سهام و تاریخ تشکیل جلسه، باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۰ روز باشد. رعایت این زمانها، الزامی است و عدم رعایت آنها می تواند منتهی به بطلان فرایند برگزاری جلسه مجمع شود.
 5. در دعوتنامه و آگهی دعوت مجمع به تشکیل جلسه باید عزل هیات مدیره به عنوان دستور مجمع، قید شده باشد. تا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بتواند به این موضوع، ورود پیدا کند.
 6. دعوت صاحبان سهام باید ازطریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری باشد که آگهی مربوط به شرکت، در آن نشر می گردد.
 7. اگر کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی، حاضر باشند نشر آگهی دعوت و رعایت تشریفات دعوت مجمع عمومی، الزامی نیست. در چنین مجمعی، عزل هیات مدیره می تواند فی المجلس، در دستور جلسه قرار گیرد. و نسبت به آن در همان جلسه، تصمیم گیری شود.
 8. تصمیم عزل عضو هیات مدیره در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، لزومی به انتشار آگهی در روزنامه رسمی ندارد.

عزل هیات مدیره و عزل عضو هیات مدیره

عزل هیات مدیره و عزل هر یک از اعضای آن، مانند استعفای آنها :

عزل هیئت مدیره ، یعنی عزل اعضای آن به طور جمعی، به تصریح قانون از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

مجمع عمومی فوق العاده اختیار انتخاب هیات مدیره را ندارد و این کار در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. لذا تشکیل مجمع عمومی عادی لازم است تا در آن، هیات مدیره جدید به جای هیات مدیره معزول انتخاب شوند.
درباره عزل عضو هیات مدیره، بیان صریحی در قانون بخش تعاونی و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود.
ولی این امر را می توان از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی دانست.
بنابراین مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل کند.
و تصمیم گیری مجمع عمومی عادی در این باره باید با تصویب اکثریت مطلق باشد.

نحوه عزل عضو هیات مدیره

 • مدیران با اراده صاحبان سهام قابل عزل خواهند بود و نیاز به وجود علت خاص برای عزل آنان نیست.
 • اعضای هیات مدیره با رای موافق نصف به علاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی، بدون نیاز به اثبات قصور یا تقصیر و یا تخلفی قابل عزل هستند.
 • مدیران در مجامع عمومی موسس، عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده انتخاب می شوند. ولی نحوه رای گیری و انتخاب آنان در مجمع موسس و عادی تفاوت دارد. در مجمع عمومی عادی آرا در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود ولی در مجمع موسس چنین نیست.
 • دوره تصدی مدیران نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و انتخاب مجدد آنان برای دوره بعدی بلامانع است.
 • در برخی شرکتها پس از انتخاب مدیران در مجمع عمومی برای دو سال، صلاحیت آنان باید در مراجعی تایید شود.
  [user_id]
ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام