شرایط مدیرعامل شدن

شرایط مدیرعامل شدن، شرایط خاصی است که هر مدیرعاملی باید آنها را داشته باشد.

برای مدیرعامل شدن باید خصلت‌های فردی و مهارت‌های اجتماعی خاصی داشته باشیم.
در ارتباطات بین فردی قوی باشیم.
بدانیم چگونه تحت‌فشار آرام بمانیم و کار کنیم.
باید با داشتن تصویر بزرگ‌تر کارهای خود و عملیات سازمان را اولویت ‌بندی کنیم. مهارت مذاکره داشته باشیم.

باهم در ادامه شرایط مدیرعامل شدن را خواهیم خواند.

افرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند نمی توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی انتخاب شوند:

 • افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد.
 • افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند.
 • هر فردی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد.

شرایط مدیرعامل شدن در شرکتهای مسئولیت محدود

در شرکتهای مسئولیت محدود، مجمع عمومی موسسین پس از تشکیل جلسه نسبت به انتخاب اولین اعضای هیئت مدیره اقدام میکند.
در همان جلسه افراد بایستی بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی مدیرعامل اقدام نمایند.

در شرکتهای با مسئولیت محدود، مدیرعامل می تواند یا خارج از شرکا و یا خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.
مدت تصدی مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود ارتباط مستقیمی با عضویت او در هیئت مدیره نخواهد داشت.
به طور پیش فرض، مدیران شرکت از زمان انتخاب تا تصمیم بعدی شرکا، در سمت خود باقی خواهند ماند. هرچند که مجمع می تواند برای مدیران خود مدت تصدی محدودی را تعیین نماید.

محدودیتهایی که برای انتخاب مدیرعامل در شرکت های با مسئولیت محدود وجود دارد همانند شرکتهای سهامی می باشد.

محدودیتها در شرایط مدیرعامل شدن در شرکت مسئولیت محدود:
افرادی که در اشخاص حقوقی دیگری سمت مدیرعامل داشته باشند حق دریافت سمت مدیرعاملی را ندارند. همچنین مجرمین و محکومین قضائی امکان انتخاب به عنوان مدیرعاملی در شرکتهای با مسئولیت محدود را ندارند.

مدیرعامل در شرکت مسئولیت محدود بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت محسوب شده و می تواند در امور شرکت دخالت مستقیم نماید.
اموری مانند تعیین آیین نامه های داخلی، استخدام متخصصین و کارمندان، انواع تشریفات قانونی لازمه در زمینه های مختلف. انتخاب وکیل، عزل وکیل از مواردی است که مدیرعامل می تواند در مورد آنها بطور مستقل و مستقیم تصمیم بگیرد.

حدود اختیارات و شرایط مدیرعامل شدن

 1. حفظ اموال و اسناد شرکت
 2. مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی
 3. ثبت و حفظ اموال و اسناد شرکت
 4. مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی
 5. ثبت و نگاهداری حساب ها و رسیدگی به آنها
 6. تهیه وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت
 7. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیات مدیره
 8. استخدام کارمند و متخصص در مورد لزوم شرکت و نظارت و مراقبت در کار آنها
 9. تشویق مواخذه و در صورت ضرورت، اخراج کارمندان طبق مقررات قانونی و مقررات استخدامی شرکت
 10. نظارت و مراقبت در هزینه های شرکت با رعایت صلاح و غبطه شرکت
 11. انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت و در حدود موضوع شرکت
 12. طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مجامع قضایی و جوابگویی و دفاع از دعاوی علیه شرکت بالمباشره یا به وسیله نماینده یا وکیل
 13. نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکت های دیگر
 14. اجرای تصمیمات و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی
 15. نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های داخلی شرکت
 16. نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی

 

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام