حد نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می کند.

شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد. اما شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی می تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس انتخاب شود. (چون در حکم اعضای هیات مدیره است)

در این نوشته می خواهیم به موضوع حد نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره و رای آنها بپردازیم.

حد نصاب تصمیم جلسات هیات مدیره

حد نصاب تصمیم جلسات اعضای هیات مدیره اکثریت آرای حاضرین ( اکثریت مطلق ) است.

البته اساسنامه می تواند اکثریت بیشتری مانند دوسوم یا سه چهارم یا اتفاق آرا برای نصاب جلسات هیات مدیره در نظر بگیرد. اما امکان تعیین نصاب کم تر از اکثریت مطلق امکان پذیر نیست.
و محدود کردن حق عزل رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره مطلقاَ باطل است.

حد نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای ( اکثریت مطلق عددی ) هیات مدیره الزامی است.

برای تشکیل جلسات هیات مدیره برخلاف جلسات مجامع عمومی، ملاک میزان سرمایه اعضای هیات مدیره نمی باشد. و اعضا بدون توجه به میزان سرمایه حق حضور و رای دارند.
اعضای هیات مدیره می توانند وکیل یا نماینده خود را در جلسات هیات مدیره اعزام کنند. اما نماینده و وکیل در نصاب رسمیت جلسات محاسبه نمی شوند و حق رای نخواهند داشت.

حد نصاب قانونی هیات مدیره

 • تصمیم:
  ۱- اساسنامه ( به شرط بالای اکثریت مطلق ) ۲- اکثریت مطلق آرای حاضرین
 • جلسات:
  بیش از نصف اعضا

وظایف رئیس هیات مدیره
۱. دعوت از هیات مدیره
۲. اداره جلسات هیات مدیره
۳. دعوت از مجامع عمومی ( عادی – فوق العاده )
در صورتی که رئیس هیات مدیره به وظایف خود منجر بر دعوت از هیات مدیره عمل ننماید چه می شود؟

یا اینکه عده ای از اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری لازم بدانند که هیات مدیره را تشکیل دهند، می توانند هیات مدیره را دعوت کنند. طبق این ماده، حداقل یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند هیات مدیره را با دو شرط ذیل دعوت نمایند :

 1. از تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد.
 2. با ذکر دستور جلسه هیات مدیره

دعوت از هیات مدیره توسط برخی از اعضا به دلیل جلوگیری رئیس هیات مدیره در سوء استفاده از موقعیت خود می باشد.

صورتجلسه اعضای هیات مدیره

 1. ذکر نام مدیران حاضر و غایب
 2. خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با ذکر تاریخ
 3. ذکر نظر مدیران مخالف با تمام یا بعضی از تصمیمات هیات مدیره

صورتجلسه باید امضای اکثریت مدیران حاضر( نه تمامی مدیران یا اکثریت مدیران حاضر و غایب ) برسد. در این صورت مدیران غایب نسبت به تصمیمات جلسه ای که غایب بوده اند، مسئولیت ندارند.

حد نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره در شرکتهای سهامی

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است.

تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ‌گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

نکته: هیات مدیره در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می کند.

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام