اصلاح ماده و اساسنامه

اداره کل محترم  ثبت اسناد واملاک استان …………….                          ۱۳۳۶۸۰/۹۳

                                                                                            ۹۳/۸/۲۴

 سلام علیکم

   با احترام ، پیرو نامه شماره ۱۹۵۱۳/۹۲ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ در خصوص  بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری) در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (۷) اصلاحی اجرای تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند :

   بر طبق قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۱/۴/۱۳۹۳ : (ماده ۷ ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۳ ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و درکمترین زمان  صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر اموراقتصادی ودارایی لازم الاجراء می باشد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.

تبصره ۴ ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

 همانطورکه در مکاتبات گذشته نیز بیان گردید در جهت ایجاد رویه واحد یکسان سازی اقدامات ثبتی در تمامی مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن در نحوه ممیزی و بررسی نام و موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مراتب با بسیاری از دستگاه های متولی مکاتبه و جلسات لازم برگزار که نتیجه آن بشرح مفاد نامه پیروی فوق الاشعار جهت بررسی نهایی و عندالزوم اصلاح و بازنگری به تمامی استانها ارسال گردید .

   با جمیع موارد فوق بسیاری از موضوعات فعالیت از منظر قانونگذار قبل از ثبت شخصیت حقوقی نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته لذا درج عبارت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) در انتهای موضوع در متن آگهی جهت اطلاع رسانی الزامی است . از طرفی برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات ،        می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند .

    لذا خواهشمند است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . بدیهی است در صورت تصویب  قانون جدید و یا ابلاغ از طریق کارگروه منتخب از جمله ماده ۶۲ و یا کمیسیون مقرر در قانون اصل ۴۴ موارد به جدول مذکور حسب مورد به روز رسانی و اصلاح  خواهد شد :

بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم، موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت  :

 در متن اسناد تنظیمی برای انتشارآگهی های (تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه) با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات می بایستی بشرح ذیل مورد اقدام قرار گیرد :

·         استفاده از عنوان کلی(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) در آگهی های تاسیس موضوع پیش بینی گردد ، که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می باشد.

·        در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت می باشد از عبارت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) استفاده گردد .

·        بر طبق بند۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .

·        برخی از فعالیت ها ی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی  و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد .

·        با توجه به اطلاق و تمثیلی بودن ماده ۲ و۳ قانون تجارت و دسته بندی موضوعی و شخصی تاجر و همچنین دسته بندی معاملات اصلی و تبعی  و تسری و وسعت معاملات و عملیات تجاری در انواع شرکت ها ، اصل بر تجاری بودن انواع فعالیت شرکت ها می باشد .

·        با عنایت به بررسی تمامی موضوعات اعلام شده در سنوات گذشته مورد استناد ادارات کل استانی و همچنین در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات جدید،  هرگونه به روز رسانی از طریق پایگاه مجوزات برابر مفاد مقررات مرقوم خواهد بود و در صورت مراجعه و یا درخواست هر متولی و یا مراجع متقاضی می بایستی برابر تکلیف قانونی ابلاغی به کارگروه ارجاع و ارشاد گردد

مرتضی ادب

                                                                                                 مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

جدول شماره۱ – (موضوعات فعالیت  مربوط به امور پولی و بانکی)

موضوع فعالیت :

۱- تأسیس و تغییرات وتصمیمات شرکت ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها)

۲- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار قبول سپرده و اعطای تسهیلات وصدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

۳- معاملات طلا و نقره و ارز

۴- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

۵- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

۶- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

۷- تأسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی ( صرفا در تهران و مناطق آزاد قابل ثبت می باشد)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

بانک  ، مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوق قرض الحسنه ، صرافی و شرکت  واسپاری (لیزینگ)

مرجع صدور مجوز  : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مستندات :

۱- ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه

۲- بخشنامه شماره ۳۹۸۵۲/۹۰-۲/۳/۹۰ معاونت اسناد سازمان ثبت و سایر بخشنامه ای صادره از سوی اداره کل ثبت    شرکت ها و موسسات غیر تجاری

۳- مواد (۱) قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳وماده (۱) آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶

۴- آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران ۱۳۸۷

۵- ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸

۶- ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵

نکته:

۱-     در خصوص موضوع فعالیت وصول مطالبات بانکی. با توجه به اینکه در قوانین و مقررات پولی و بانکی مقرراتی وضع نشده است و اداره مجوزات بانکی بارها اعلام نموده موضوع مرقوم نیاز به اخذ مجوز ندارد لذا موضوع مذکور نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد

۲-    در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارت تعاونی می بایستی از بانک مرکزی  نیز مجوزات لازم  اخذ گردد .

جدول شماره۲  – (موضوعات فعالیت  مربوط به امور بیمه ای )

موضوع فعالیت  :

-ثبت تاسیس وتغییرات کلیه شرکتهای بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و…..

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه  عرضه خدمات بیمه ای بارعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

بیمه ، خدمات بیمه ای ، نمایندگی بیمه ، کارگزاری خدمات بیمه ای

مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران و یا حسب مورد بر طبق دستور العمل های مصوب   و صرفا نمایندگی های  بیمه های  از بیمه اصلی آن قابل اخذ مجوز  می باشد .

مستندات :

۱- ماده (۱)و (۳۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران  

۲- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰

۳- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه

جدول  شماره ۳ -( موضوعات فعالیت  بورسی و نهاد های مالی جدید)

 

موضوع فعالیت :

 نهادهای مالی ازجمله کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی  ، شرکتهای تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار ، واسطه گری درخرید وفروش و مشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای معامله اواق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهدپذیره نویسی و فروش سپرده گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وخریدوفروش سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،

صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری دراوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار فعالیت های کارگزاری  مشاوره  سبدگردانی  پذیره نویسی  تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار ، تعاونی سهامی عام ،

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

 نهادهای مالی ،کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری ،مادر (هلدینگ) ، سبد گردان

موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری بورسی،پردازش اطلاعات مالی  ،تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی ، مدیریت دارایی مرکزی

مرجع صدور مجوز : سازمان بورس واوراق بهادار (حسب مورد معاونت نظارت بر بورس و ناشران و معاونت نهادهای مالی

مستندات :

۱-ماده ۲ قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸

۲-ماده۲۵ قانون بورس واوراق بهادار

۳-بند هـ ماده ۹۹قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

۴- مادتین ۲۸و۲۹ قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴

۵- دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانونها ونهادها ی مالی از سازمان بورس واوراق بهادار

 نکته : هر نوع درج عنوان (سرمایه گذاری ترکیبی) در نام و موضوع نیاز به اخذ مجوز  از سازمان بورس اوراق بهادار ندارد و صرفا عنوان سرمایه گذاری مطلق  و یا  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تکلیف به اخذ مجوز شده است . لذا سرمایه گذاری ساختمانی ، سرمایه گذاری پروژه عمرانی و و غیره نیاز به اخذ مجوز ندارد 

نکته : صرف عبارت خرید و فروش  سهام ، بدون استفاده  از موضوعات اصلی بورسی در موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوز در بورس ندارد .

نکته  : فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازار یابی  هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع  می باشد.  

جدول  شماره ۴ – ( موضوعات فعالیت  زیر مجموعه خصوصی سازی )

 

 موضوع فعالیت  :

«کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی  می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند»

مرجع صدور مجوز : سازمان خصوصی سازی

مستندات :

۱- مادتین (۳)و (۱۸) قانون اجرایی سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی

۲- جزء «پ» بند (۴۰») قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

۳- اجرای جزء «ح»  بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹

۴-تبصره ۳ بند ح  قانون بودجه سال ۱۳۹۳

۵-بند ۲-۷-۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

نکته : در خصوص شرکت های دولتی بموجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی ایجاد هر گونه شرکت دولتی ممنوع و پس از تشریفات مقرر در قوانین مذکور و اخذ مجوز از مجلس و هیات وزیران امکان پذیر می باشد .در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته نیز بموجب اصلاحات مقرر در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شرکت با مشارکت سازمان گسترش و یا سازمان توسعه، بر طبق شرایط مقرر امکان پذیر     می باشد .

نکته : ملاک عمل اخذ مجوز ، قانون بودجه همان سال می باشد اگر د ر قانون بودجه ثبت  تمامی مجامع و هیات مدیره منوط به رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوز از خصوصی سازی باشد می بایستی بر طبق آن عمل نمودو اگر فقط برخی از صورتجلسات ذکر شده باشد ، ملاک  عمل همان مصادیق مصرح اخذ مجوز در قانون می باشد .

نکته : لیست شرکتهای مشمول واگذاری وواگذار شده بصورت کنترلی اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی  هر سال تغییر و یا اصلاح و بصورت بخشنامه به واحد های ثبتی تابعه اعلام گردیده است .

جدول  شماره ۵- (موضوعات مرتبط با شرکت های  تعاونی )

موضوع  فعالیت :

«کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تأسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تأسیس و تغییرات خود از اداره تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند»

مرجع صدور مجوز : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(اداره تعاون شهرستان مربوطه)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

تعاونی تولید  ،  تعاونی خدماتی ، تعاونی سهامی عام ، تعاونی اعتبار ، تعاونی‌ کشاورزی، تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت، تعاونی‌معدن، تعاونی عمران شهری تعاونی توزیع از جمله تعاونی مشاغل  ، تعاونی مصرف‌کنندگان، تعاونیمسکن ، تعاونی فراگیر ، تعاونی چند منظوره و سایر تعاونی ها

مستندات :

۱ – بند «۳» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲ – تبصره ماده  ۲ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۳- قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ابلاغی سال ۱۳۹۳

نکته :

۱-     در خصوص تعاونی سهامی عام علاوه براخذ مجوز از ادارات تعاونی می بایستی از سازمان بورس اوراق بهادر نیز مجوز اخذ گردد .

۲-    در خصوص تعاونی اعتبار علاوه بر لزوم اخذ مجوز از ادارت تعاونی می بایستی از بانک مرکزی  نیز مجوز اخذ گردد .

جدول  شماره ۶-( موضوعات فعالیت  مربوط به امور فرهنگی وهنری و خبری و تبلیغاتی )

موضوع فعالیت :

۱- انجام کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی ، خبری و خبرگزاری

۲-  ایجاد نمایندگی خبرگزاریها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی

۳- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری و روابط عمومی وخبرنگاری

۴- تهیه و تنظیم ، مشاوره واجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی ازطریق تأسیس کانونهای  آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران

۵- چاپ و نشر کتاب و لیتو گرافی و ترجمه متون و مقالات و کتب

۶- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک (طراحی) و فیلمسازی ، عکاسی ، بازیگری

۷- برگزاری جشنواره های هنری و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری

۸- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مستند وانیمیشن

۹- تأسیس نمایشگاه و نگارخانه هنری و فرهنگی و سینمایی

۱۰- تشکیل مؤسسات فرهنگی در قالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه برخط و پدید آوردن ، تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه  پرداز

۱۱- تولید و تکثیر نرم افزار دیجیتال فرهنگی

۱۲- طراحی مد لباس   و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس

۱۳- فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی  آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم ، حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرایی ، اذان، ابتهال همخوانی ،تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی

۱۴- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی، خبری و خبرگزاری ، خبرگزاریها و رسانه های (خارجی، داخلی ) تبلیغاتی

مد و لباس ، فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی ، تبلیغات مذهبی ، فرهنگی اقلیت دینی

مرجع صدور مجوز : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

مستندات :

۱– بند «۱۵» الی «۲۲» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب ۱۳۶۶

۲-  ماده (۳) و تبصره یک ذیل  ماده (۲۲) ضوابط و مقررات و آئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات انجمن های فرهنگی جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۸/۸/۱۳۷۵

۳- قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶) آئین نامه اجرایی آن

۴- بندهای «ط» و «ظ» آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵ مورخ ۳/۸/۸۹

۵- قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی ۱۳۷۶

۶– تبصره ماده (۱) قانون ساماندهی مد ولباس مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده (۱) آئین نامه اجرایی آن ۱۳۸۷ و ماده (۲) دستورالعمل مربوطه

نکته : بموجب مکاتبات متعدد از طرف مدیر کل امور مطبوعات وخبر گزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد بشماره ۳۳۲۱۶/۹۱ مورخ ۲/۱۱/۹۱ و ۲۳۸۵۵/۹۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ ثبت اشخاص حقوقی اعم از فرهنگی یا غیر فرهنگی با موضوع انتشار نشریه وفعالیت مطبوعاتی بدون مجوز امکان پذیر می باشد .

نکته : نرم افزار های غیر فرهنگی نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشا د ندارد مثل نرم افزار های حسابداری و مالی یا آموزشی

نکته : در نام  و موضوع شرکت چنانچه از عناوین و مصادیقی نظیر  هنر آشپزی و یا هنر ورزشی و یا هنر رزمی که مربوط به امور فرهنگی نمی باشد  استفاده گردد ، نیاز به اخذ مجوز  از وزارت فرهنگ و ارشاد ندارد .

نکته : با توجه به اینکه موضوع موسسات و یا شرکت های فرهنگی – ورزشی  در اجرای ماده ۶۲  قانون برنامه پنجم بازنگری و مشخص گردید اخذ مجوز مربوط به فعالیت می باشد نه مرحله ثبت شرکت ها ، لذا تا  زمان ابلاغ کارگروه ماده مذکور ، اخذ مجوز در خصوص موسسات مذکور نیازی نمی باشد . 

جدول  شماره ۷-  (موضوعات فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی  و  حج و زیارت )

الف – موضوع  فعالیت :

۱-  ایجاد مؤسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی

۲- برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن  (حضوری  نیمه حضوری و غیرحضوری) آموزش عمومی  روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وانجام تحقیقت و پژوهشهای قرآنی ، ایجاد بانک نوار  و نرم افزار و کتابخانه تصویری و صوتی با محوریت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم ، انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

مذهبی ، قرآنی  اعزام مبلغ ، تشکل قرآنی

مرجع صدور مجوز : سازمان تبلیغات اسلامی

مستندات

۱-ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- مواد (۱۰) و (۱۲) مصوبه شماره ۲۱۰۷۶/ت۲۳۸۴۳هـ  مورخ ۲۱/۴/۸۲ هیأت وزیران و تفاهم نامه شماره ۶۰۵۷۷/۱ مورخ ۸/۹/۸۹ دو مرجع مذکور

 ۳-  بخشنامه صادره سازمان ثبت ۱۸۵۱۳۸/۱۹-۱۸/۱۰/۸۹

۳-     بند ۴ ماده ۶ اساسنامه تبلیغات اسلامی

 نکته : بر اساس تفاهم نامه سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بشماره نامه فوق الاشعار هریک از دو دستگاه نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند ، نیازی به اخذ مجوز از دیگر دستگاه نمی باشد .

ب- موضوع  فعالیت :

تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی ،  برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

زیارتی، حج ، مسافرت یا سفر و یا تورهای زیارتی ، مسافرت یا سفر ویا تورهای دینی

مرجع صدور مجوز :  سازمان حج و زیارت

مستندات :

۱- ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- ماده (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷۰ با اصلاحات

۳- بند «پ» ماده (۱) آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی وزیارتی مصوب ۱۳۸۰

۴-     تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوب سال ۱۳۷۰ شورای عالی اداری

نکته : برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی  از سه مرجع ( سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی )مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو  مرجع  مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد .

جدول  شماره ۸- موضوعات فعالیت  مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

 

 موضوع فعالیت :

۱ – تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری

۲- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری

۳- تصدی به فعالیت های دفاتر گردشگری ، تصدی مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

۴- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

گردشگری ، میراث فرهنگی ، توسعه گردشگری ،  ایرانگردی ، جهانگردی

مرجع صدور مجوز : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی

 مستندات :

۱-ماده ۲ قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- انتقال و انتزاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  مصوب سال ۱۳۸۲

۳- ماده (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی ۱۳۷۵

۴- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن

۵-     بند ب ماده ۱ آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰

نکته : برخی از موضوعات مرتبط به ایرانگردی و جهانگردی و زیارتی  از سه مرجع ( سازمان حج و زیارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان هواپیمایی )مستلزم اخذ مجوز می باشد و برخی دیگر از یک و یا دو  مرجع  مذکور که شرایط آن با توجه به آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مشخص می گردد .

جدول شماره ۹- موضوعات فعالیت  مربوط به حمل  و نقل کالا ومسافر

الف – موضوع  فعالیت : موضوعات فعالیت  مربوط به حمل  و نقل کالا و مسافر جاده ای

– ارائه خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور ، جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا)

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حمل و نقل برون شهری ، مسافربری ، حمل و نقل جاده ای ، ترانزیت

مرجع صدور مجوز : وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور)

مستندات:

۱– ماده (۲) و (۳) آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو و پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده

۲-بند «۱۳» ماده (۷) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳

۳-ماده (۳۴) آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب ۱۳۶۷

ب- موضوع  فعالیت:

 حمل و نقل هوایی ، خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط ، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه خدمات درخصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حمل و نقل هوایی  ، خدمات مسافرت هوایی ، هواپیمایی

مرجع صدور مجوز : سازمان هواپیمایی کشوری

مستندات :

۱- ماده (۱۵) قانون هواپیمایی کشوری ۱۳۲۸

۳-آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافری سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰

نکته : با توجه به رعایت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم و مستندات ابرازی از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی موضوع فعالیت مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی از مصادیق مربوط به لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت نمی باشد و مربوط به نظارت پس از ثبت است از طرفی در مقررات مربوطه یکی از شرایط اخذ مجوز را تشکیل شخصیت حقوقی در قالب موسسه یا شرکت عنوان نموده است یعنی قبل از صدور مجوز می بایستی شخصیت حقوقی تشکیل گردد . لذا با عنایت به مراتب فوق تا زمان ابلاغ کارگروه منتخب ماده ۶۲ قانون مذکور و رعایت شرایط از موارد اخذ مجوز ثبت نمی باشد .

در خصوص حمل و نقل ریلی نیز طی مکاتبات متعدد از سوی راه آهن جمهوری اسلامی نظارت بر فعالیت  موسسات و شرکت های حمل و نقل ریلی قید شده لذا جهت تاسیس و تغییرات نیازی به اخذ مجوز نمی باشد .

جدول  شماره ۱۰- (موضوعات فعالیت  علمی، آموزشی و پژوهشی )

الف – موضوع فعالیت  :

۱-  انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح های و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی

۲- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی تأسیس آموزشگاههای عالی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کنکور کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته  و کارشناسی ارشد، دکتری

۳- تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی ، پژوهشکده ، پژوهشگاه ،

۴- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی

۵-  ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور دانشجویی

۶- مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

۷- موسسات و شرکت های دانش بنیان ، شرکت های دانشگاهی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

دانش بنیان ، پژوهشکده ، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی ، مؤسسه تحقیقاتی ، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو ،  دانشگاهی

مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مستندات:

۱- بندهای «۷» و «۸» و «۱۱» و «۱۵» جزء «ب» ماده (۲) و مواد (۵) ، (۶) و (۷) قانون اهداف و وظایف وتشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳

۲- ماده (۲) و (۸) آئین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال ۱۳۸۲

۳- ماده (۸) مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۸۰

۴-بند «الف» ماده (۴۸) و (۵۱) قانون برنامه چهارم توسعه و شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی

۵- ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه

نکته :۱-  علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ارائه مجوز با سردرگمی مواجه است بطوری که در برخی از نامه ها ومکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است ودر برخی دیگر در خواست عدم استعلام از ان مرجع ذکر شده است.

تکته ۲- با توجه به نامه شماره ۱۸۲۶۸۴/۲۲/۲ مورخ  ۱۸/۹/۱۳۹۱  معاونت آموزش وزارت علوم ، مجوز موسسات آموزش عالی آزاد در برخی موارد به دانشگاه جامع علمی  کاربردی تفویض گردیده است .

نکته۳- موسسات و شرکت های دانش بنیان ویا شرکت های دانشگاهی تابعه قانون خاص خود می باشد که ممکن است شرایط ثبت و اعطای مجوز نیز بصورت دیگر نیز صورت پذیرد .

 ب-  موضوع فعالیت :

تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت ، حرفه در رشته های معین براساس استاندارها ومهارت های آموزشی مشاغل فنی و حرفه ای

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

آزاد فنی و حرفه ای

مرجع صدور مجوز  :  سازمان فنی و حرفه ای

 مستندات :

۱- مواد (۸) و (۵) مصوبه جلسه ۴۸۳ مورخ  ۲۳/۵/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲- تبصره یک ماده (۱۱۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳- ماده (۲)  و(۳) آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات کارآموزی آزاد

ج- موضوع فعالیت  :

ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه توسعه و پژوهش در حوزه های علوم اسلامی و دینی  در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالتها و اهداف ، سیاستها و برنامه های بلند مدت  و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

آموزشی علوم اسلامی ، حوزه های علمیه

مرجع صدور مجوز : شورای گسترش حوزه های علمیه

مستندات :

۱-     مواد ۱۴ و۱۶ و۳۹  اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مصوب ۱۳۷۴ به تأیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است

۲-      ماده (۳) اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب ۱۳۸۲

جدول شماره ۱۱-  موضوعات فعالیت  مربوط به  سازمان بهزیستی

 موضوع فعالیت  :

۱- تأسیس مهدهای کودک

۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

۴- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

۵- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و اجتماعی

۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

۸- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی ( صرفا مراکز روانی )

۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

۱۳- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

مهدهای کودک ، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی ، خانه سلامت دختران و زنان ، بهزیستی ، توانبخشی معلولین  ،توانبخشی و نگهداری سالمندان  ، معتادین

مرجع صدور مجوز : سازمان بهزیستی

مستندات :

مواد ۵ و ۱۰ آئین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷

نکته : بر طبق مستندات قانونی در خصوص موسسات خیریه ممکن است هریک از سه مرجع نیروی انتظامی ( اطلاعات ناجا) وزارت کشور ( سازمان مردم نهاد ) سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه هریک از مجوزات از مراجع مذکور  به تنهایی کفایت می نماید .

جدول  شماره ۱۲- موضوعات فعالیت  مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر

 موضوع فعالیت :

 الف – فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در ا مور خیریه ، هرگونه کمک و مساعدت درارتقای سطح زندگی و شغلی ، فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت ومعلول و خانواده های بی سرپرست ، ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه  کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم  ، نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین به آنها تأسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی.

سازمان مردم نهاد ، انجمن ، بنیاد ، نهاد ، تشکل ، جمعیت احزاب ، کانون ، انجمن های دوستی  در قالب مردم نهاد و غیر دولتی

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

سازمان مردم نهاد ، انجمن ، بنیاد ، نهاد ، تشکل ، جمعیت احزاب ، کانون ، انجمن های دوستی 

مرجع صدور مجوز : وزارت کشور (اداره کل سازمانهای مردم نهاد)

مستندات :

– مواد (۲) و (۳) و (۲۵) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مؤسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ مورخ ۸/۵/۸۴

نکته : بر طبق مواد ۱و۲ و ۸ قانون و فعالیت احزاب  : حزب , جمعیت , انجمن صنفی و برخی از اتحادیه ای صنفی آن توسط وزارت کشور( اداره کل مربوطه ) ثبت می شود  که بر طبق رویه گذشته  نزد مرجع ثبت شرکت ها نیز  ممکن است به ثبت برسند  . همچنین ممکن است متولی صدور مجوز در خصوص اتحادیه ای صنفی سه مرجع مختلف وزارت کشور ( اداره کل احزاب و تشکل های صنفی )و یا وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی( اداره کار ) باشد .

نکته : بر طبق مستندات قانونی در خصوص موسسات خیریه ممکن است هریک از سه مرجع نیروی انتظامی ( اطلاعات ناجا) وزارت کشور ( سازمان مردم نهاد ) سازمان بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند که ارائه هریک از مجوزات از مراجع مذکور  به تنهایی کفایت می نماید .

موضوع  فعالیت :

۱-ارائه خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی ازجمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی ازقبیل محلات ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، شعب غیر مادربانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی ، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه حفاظتی و مراقبی الکترونیکی، حمل ونقل پول و اوراق بهادار  (صرفا در قالب موسسه )

۲- مراقبت از گردشگران ، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی ، تولید و واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و  الکترونیکی (صرفا در قالب موسسه )

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حفاظتی و مراقبتی ، انتظامی

مرجع صدور مجوز : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مستندات :

۱-بند های«الف» و «هـ» مادتین (۲)و (۶) آیین نامه اصلاحی تشکیلات ومؤسسات غیرتجاری اصلاحی۱۳۳۷

۲-ماده (۱۲۲) قانون  چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب ۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

 

موضوع  فعالیت : به موجب قانون «کلیه شرکتهای وابسته به شهرداری ها برای ثبت تأسیس و تغییرات             می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند»

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

شهرداری و شورای شهر

مرجع صدور مجوز : شورای اسلامی شهر

مستندات :

– بند «۳» و «۱۵» ماده (۷۶) قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵

 نکته : چنانچه مجوز از شهرداری اعلام گردد باید مصوبه یا تأیید شورای شهر نیز به پیوست توسط متقاضی  ارائه گردد .

جدول   شماره ۱۳- موضوعات فعالیت  مرتبط با جامعه حسابداران رسمی

موضوع فعالیت  :

۱- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها

نام های در خواستی نیاز به مجوز :

حسابرسی  ، بازرس قانونی

مرجع صدور مجوز : جامعه حسابدارن رسمی ایران

مستندات :

۱- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲

۲- مواد (۲۴)  و(۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران  مصوب هیأت وزیران مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

جدول  شماره ۱۴- موضوعات فعالیت  نظامی و نیروهای مسلح

موضوع فعالیت :

عنوان تولید مواد ناریه ، سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آنها .

ثبت تاسیس و تغییرات شرکت های نظامی ، نیروهای مسلح ،  نیروی انتظامی ، سپاه ، ارتش ، صنایع دفاع ، وزارت دفاع ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی و نیروی دریایی ارتش و سپاه  تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، تعاونی نیروهای مسلح و سایر مصادیق نیروهای مسلح

نام های مورددرخواست :

نیروهای مسلح ، سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی ، ستاد مشترک ، بیمه نیروهای مسلح

مرجع صدور مجوز :

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مستندات :

۱-بند های «۷» و «۸» ماده (۲) دستور العمل اجرایی مواد ناریه مصوب ۴/۶/۸۲ شورای امنیت ملی کشور

۲-نامه فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروی های مسلح ۴۰۰۸۹ مورخ ۲۷/۴/۸۴ و نامه ۴۱۴۴۹۵ مورخ ۳/۱۲/۸۸

۳-نامه شماره ۸/۵۰۵۵/ط مورخ ۶/۶/۱۳۹۲ و ابلاغیه فرماندهی معظم کل قوا  و بخشنامه صادره بشماره ۱۰۲۵۱۷/۹۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۲ حوزه ریاست سازمان ثبت

جدول  شماره ۱۵-  موضوع فعالیت  به فعالیت  ترجمه رسمی 

موضوع فعالیت :

مترجمی  رسمی اسناد و مدارک ،ترجمه رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

مرجع صدور مجوز :

ارائه پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه

مستندات :

ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

جدول  شماره ۱۶- موضوع فعالیت  مربوط به حوزه نفت و گاز  

موضوع فعالیت :

استخراج واکتشاف و بهره برداری از معادن نفت وگاز پتروشیمی ، انجام فعالیت بالا دستی صنعت نفت ، گاز ، پترو شیمی

عملیات بالادستی و حاکمیتی نفت

مرجع صدور مجوز :

وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت

مستندات :

قانون ملی شدن صنعت نفت وگاز

قانون اصلاح ملی شدن صنعت نفت و گاز مصوب سال ۱۳۹۰

نکته : صنایع بالا دستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز نیازی به مجوز از دستگاه متبوعه ندارد .

جدول  شماره ۱۷-  موضوع فعالیت  مرتبط با اتاق بازرگانی

موضوع فعالیت :

ثبت هرگونه شخصیت حقوقی با عنوان اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشور ها و یا  شورای اقتصادی مشترک با سایر کشور ها  و سایر مصادیق از این قبیل 

نام های درخواستی نیاز به مجوز

اتاق بازرگانی ، اتاق مشترک بازرگانی ایران با سایر کشور ها شورای اقتصادی مشترک

مرجع صدور مجوز :

اتاق بازرگانی ایران

مستندات :

قانون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اهای مربوطه

قانون بهبود فضای کسب و کار

نامه بشماره نامه  شماره ۲۴۳۴/۴۲/ص  مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ مدیر حقوقی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

نکته  : فعالیت های هرمی و شبکه ای و یا بازار یابی  هرمی و شبکه ای به هر نحوی ممنوع  می باشد.  

ثبت دادمهر - 88556319 88107378

این مطالب را از دست ندهید!

فهرست
پشتیبانی آنلاین واتس اپ دادمهر
ارسال پیام